THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1173/TTg-KTN
V/v vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất khi cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (công văn số 194/UBND-ĐTMT-M ngày 25 tháng 5 năm 2010) vềgiải quyết các vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chohộ gia đình, cá nhân, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhânđược công nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng hoặc được cơ quancó thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích đất ở tronghạn mức, thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành và công bố hàng năm.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhânđang sử dụng đất do lấn, chiếm để xây dựng nhà ở, nếu phù hợp với quy hoạch khudân cư và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, thực hiện thutiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp sử dụng đất trướcngày 15 tháng 10 năm 1993: đối với phần diện tích đất đang sử dụng trong hạnmức giao đất ở mới, thu 50% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh ban hành và công bố hàng năm; đối với phần diện tíchđất đang sử dụng vượt hạn mức giao đất ở mới, thu 100% tiền sử dụng đất theogiá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định phù hợp với giáchuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấychứng nhận.

b) Trường hợp sử dụng đất từ ngày15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004: đối với phần diện tíchđất đang sử dụng trong hạn mức giao đất ở mới, thu 100% tiền sử dụng đất theobảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành và công bố hàngnăm; đối với phần diện tích đất đang sử dụng vượt hạn mức giao đất ở mới, thu100% tiền sử dụng đất theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minhquyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thịtrường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Nếu người sử dụng đất không có nhucầu sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thu hồi, quản lý vàsử dụng đất theo quy định.

3. Đối với trường hợp hộ gia đình,cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền mà chưa nộp tiền sử dụng đất trướcngày 01 tháng 7 năm 2004, thực hiện thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Đối với phần diện tích trong hạnmức đất ở được giao trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thu 40% tiền sử dụng đất vàtừ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thu 50% tiền sửdụng đất theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành vàcông bố hàng năm; đối với phần diện tích đất đang sử dụng vượt hạn mức giao đấtở mới, thu 100% tiền sử dụng đất theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố HồChí Minh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tếtrên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

b) Trường hợp người đang sử dụngđất không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính, Ủy ban nhân dân thành phốHồ Chí Minh căn cứ vào nhu cầu của người đang sử dụng đất, quy hoạch sử dụngđất của thành phố để xem xét cho thuê đất hoặc thu hồi, quản lý và sử dụng đấttheo quy định.

4. Bộ Tài chính nghiên cứu, bổ sungnội dung trên vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất,trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, ĐP, PL;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải