BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1174/TCHQ-GSQL
V/v dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất cho tàu biển nước ngoài neo đậu tại các cảng biển quốc tế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH giao nhận hàng hóa E.I
(Đ/c: 182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh).

Trảlời công văn số 009/2013-EI ngày 25/02/2013 của Công ty TNHH giao nhận hàng hóaE.I về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đềnghị Công ty TNHH giao nhận hàng hóa E.I căn cứ nội dung Công văn số 514/TCHQ-GSQL ngày 21/01/2013 của Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thànhphố Hồ Chí Minh về việc dầu nhờn dùng cho máy thủy đưa vào kho ngoại quan xuấtcho tàu biển nước ngoài có lịch trình chạy tuyến quốc tế, neo đậu tại các cảngbiển quốc tế không chuyển cảng chạy trong nội địa, liên hệ với Chi cục Hải quanquản lý kho ngoại quan và Chi cục Hải quan tại các cảng biển quốc tế để đượchướng dẫn thực hiện.

Tổngcục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Cục HQ TP. Đà Nẵng;
- Cục HQ tỉnh Quảng Ninh;
- Cục HQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh