BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1174/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Gollas Việt Nam

Trả lời công văn số 07/GLVN-2009 ngày 26/02/2009 của Công tyTNHH Gollas Việt Nam về việc thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa ủy thác giacông xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn: “Thuế suất 0% ápdụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu…

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài kể cả ủy thác xuất khẩu;

- Hàng hóa, bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủtướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

- Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định củapháp luật về thương mại:

+ Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luậtthương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua,bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.

+ Hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của phápluật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lýmua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.

+ Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nướcngoài.”

Căn cứ hướng dẫn trên, hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩukhông được coi là trường hợp xuất khẩu theo quy định của pháp luật thương mại.Trường hợp cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài nhưng sau đó kýhợp đồng giao lại cho cơ sở khác ở trong nước gia công thì khi xuất trả hàng,cơ sở trong nước nhận gia công xuất hóa đơn GTGT theo thuế suất của mặt hàng nhậngia công cho cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài. Cơ sở ký hợpđồng trực tiếp với nước ngoài khi xuất khẩu hàng gia công cho nước ngoài nếuđáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%và được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC:
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương