TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1174/TCT-DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần than hoạt tính Trường Phát
Thôn Hòa Yên, Phường Thọ Xương, Tp. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 30 CVĐN/THT ngày 25/2/2006 của Công ty Cổ phần Than hoạt tính Trường Phát hỏi về thuế suất thuế GTGT mặt hàng củi, than hoạt tính, than hoa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính thì:

"Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự" thuộc mã hàng 4401, Chương 44, Phần IX có thuế suất thuế GTGT 10%.

"Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã hoặc chưa đóng thành khối" thuộc mã hàng 4402, Chương 44, Phần IX có thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ các quy định nêu trên thì mặt hàng củi do lâm trường khai thác bán ra áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, mặt hàng than hoa, than hoạt tính của công ty sản xuất từ củi chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến