BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1174/TCT-KK
V/v chính sách thuế tạm ngừng kinh doanh

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 132/CT-TTHT ngày 30/01/2013 củaCục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc chính sách thuế khi tạm ngừng kinh doanh củadoanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệpsố 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về việc tạm ngừng kinh doanh: “Trongthời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tụcthanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với kháchhàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và ngườilao động có thỏa thuận khác.”

Điều 19 Thông tư số 80/2012/TT-BTCngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc hoàn thành nghĩa vụ thuếvới ngân sách nhà nước khi tạm ngừng kinh doanh: “Trước khi tạm ngừngkinh doanh, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn nợ với ngânsách nhà nước.”

Do có sự khác nhau về thời gian thực hiện nghĩa vụthuế với ngân sách nhà nước như nêu trên sau khi đã thống nhất với Bộ Tài chínhvà Tổng cục Thuế, ngày 21/11/2012 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 9705/BKHĐT-ĐKKD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội với nội dung hướng dẫnnhư sau:

“Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp thựchiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CPngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế còn nợ đối vớingân sách nhà nước để tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện theo quy địnhtại Điều 19 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của BộTài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.”

Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì CụcThuế hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/10/2010 của Chínhphủ và nghĩa vụ thuế thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thôngtư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháptrao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư để cùng hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu