BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1174/TCT-PCCS
V/v: thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 160/CT-TTr ngày26/1/2007 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đốivới dự án đầu tư mở rộng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 mục III phần E Thông tưsố 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời gian miễnthuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng như sau: "Thời gian miễnthuế, giảm thuế theo điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầuđưa vào sản xuất, kinh doanh. Đối với những dự án đầu tư có thời gian thực hiệndự án kéo dài và chia ra thành nhiều hạng mục đầu tư thì cơ sở kinh doanh cóthể lựa chọn thời gian tính miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng mục đầu tư hoànthành đưa vào sản xuất, kinh doanh". Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Nhà máyĐóng tàu Nam Hà thực hiện dự án đầu tư mở rộng từ năm 2003, năm 2003 và 2004 đãđưa từng hạng mục đầu tư hoàn thành vào sản xuất, đến năm 2005 phần còn lại củadự án đầu tư tiếp tục hoàn thành đưa vào sử dụng, như vậy, năm 2005 toàn bộ dựán đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhà máy được đăng ký thời gian bắt đầuưu đãi thuế đối với phần lợi nhuận tăng thêm do dự án đầu tư mở rộng mang lạikể từ năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Nam Định được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương