VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1174/VPCP-KTN
V/v quản lý, cấp phép khai thác điểm vàng Tân Kim, huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (công vănsố 1779/UBND-TNMT ngày 19 tháng 10 năm 2009), ý kiến các Bộ Công thương (côngvăn số 10858/BCT-CNNg ngày 29 tháng 10 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường(công văn số 141/BTNMT-ĐCKS ngày 14 tháng 01 năm 2010) về việc quản lý, cấpphép khai thác điểm vàng Tân Kim, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quản lý,cấp phép hoạt động khoáng sản điểm quặng vàng gốc Tân Kim (diện tích 19,69 ha),xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định của pháp luật vềkhoáng sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên lựa chọn doanh nghiệp cónăng lực, kinh nghiệm, tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên,bảo vệ môi trường, giữ ổn định trật tự, an ninh xã hội tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhThái Nguyên và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý