VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1174/VPCP-KTN
V/v hợp tác nghiên cứu đầu tư sản xuất năng lượng sạch

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 9538/DKVN-HĐQT ngày23 tháng 12 năm 2008), ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 0530/BCT-NL ngày20 tháng 01 năm 2009) về việc hợp tác nghiên cứu đầu tư sản xuất năng lượngsạch tại Nghi Sơn, Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thực hiện dự án nêutrên, đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan có liên quan thực hiệntheo văn bản số 1167/VPCP-QHQT ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Văn phòng Chínhphủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, CT;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Ban QL Khu KT Nghi Sơn;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TTĐT, TKBT, QHQT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý