TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11748/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2015

Kinh gửi: Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn cầu.Địa chỉ: tầng 16, tòa nhà Nam Á, 201-203 Cách mạng tháng tám, P.4, Q.3Mã số thuế: 0304422444

Trả lời văn thư số 1136/2015/CV-GIC-KT ngày 19/10/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá tr gia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản 1 Điều 5 quy định các trường hp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợnhận được,tiền chuyển nhượng quyềnphát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

….

Ví dụ 14: Doanh nghiệp bảo hiểm A và Công ty B ký hợp đồng bảo hiểm với hình thức bảo hiểm bằng tiền. Khi có rủi ro bảo hiểm xy ra, doanh nghiệp bảo hiểm A bồi thường cho Công ty B bằng tiền theo quy định của pháp luật về bảo hiểm. Công ty B không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số tiền bồi thường bảo hiểm nhận được.

….”

+ Tại Khoản 12a Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền baogồm các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho người tham gia bảo hiểm sửa chữa tài sản; chi phí sửa chữa tài sản cùng các vật tư, phụ tùng thay thế có hóa đơn GTGT ghi tên người tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thanh toán cho người tham gia bảo hiểm phí bảo hiểm tương ứng theo hợp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm được kê khai khấu trừ thuế GTGT tương ứng với phần bồi thường bảo hiểm thanh toán theo hóa đơn GTGT đứng tên người tham gia bảo hiểm; trường hợp phần bồi thường bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm thanh toáncho người tham gia bảo hiểm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thực hiệnthanh toán qua ngân hàng.”

Căn cứĐiều 4Thông tưsố 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi,bổ sungĐiều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế

1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tin mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài Chínhhướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm,

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng bảo hiểm với khách hàng, tạihợp đồng bảo hiểm có thỏa thuận ủy quyền cho người tham gia bảo hiểm tự muathiết bị thay mới, khắc phục thiệt hại khi xảy ra tổn thất (hóa đơn mang tên ngườitham gia bảo hiểm) sau đó nhận lại tiền bảo hiểm từ Công ty thì khi chi tiền bồithường bảo hiểm, Công ty lập chứng từ chi và nhận hóa đơn (bản chính) mua thiếtbị, khắc phục thiệt hại từ bên tham gia bảo hiểm để làm căn cứ kê khai khấu trừthuế GTGT, tính vào chi phí được trừ theo quy định (trường hợp tiền bồi thườngbảo hiểm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện thanh toán qua ngânhàng).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:- Như trên;
- P.KTT 1;
- P.PC;

- Lưu (TTHT, HC)
2951(16.11.2015.) Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga