BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1175/BYT-DP
V/v thực hiện xét nghiệm SARS- CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh;
- Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang;
- Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Để phòng chống dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch trong đó công tác lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhằm chủ động, kịp thời khống chế hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và sử dụng hợp lý nguồn lực hiện có theo "Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19" ban hành kèm theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/09/2020 và các hướng dẫn liên quan, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 để lựa chọn lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 cho các đối tượng có nguy cơ cao theo chỉ định dịch tễ, ưu tiên tập trung cho công tác phòng chống dịch.

- Khi có đủ nguồn lực và đã đảm bảo xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ cao thì xem xét việc thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ thấp hơn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Trong thời gian hiện nay, nhiều cơ quan đón cán bộ, nhân viên quay trở lại làm việc sau Tết và có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, nhân viên của đơn vị mình. Đề nghị các cơ sở xét nghiệm căn cứ trên nguồn lực tại chỗ để xem xét, nếu có thể thì bố trí thực hiện xét nghiệm cho các cơ quan có nhu cầu.

Đề nghị các Thủ trưởng đơn vị quan tâm, khẩn trương chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- BT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trưởng ;
- Các Vụ, Cục: KCB, KHTC;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- TTKSBT tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn