BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1175/TCHQ-GSQL
V/v thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH Preferred Freezer Sevices Việt Nam.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Preferred Freezer Services (Việt Nam)
(163 Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, phường Phú Nhuận, quận 7, TP. Hồ chí Minh).

Trả lời công văn ngày 20/02/2013 của Công ty TNHHPreferred Freezer Services (Việt Nam) về việc đề nghị được thành lập kho ngoạiquan tại khu vực cảng Lotus thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Điều kiện và thủ tục thành lập kho ngoại quan đượcquy định tại Điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ và Điều 65 Thông tư 194/2010/TT-BTCngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty TNHH Preferred FreezerServices (Việt Nam) liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướngdẫn cụ thể về trình tự, thủ tục xin thành lập kho ngoại quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH preferredFreezer Services (Việt Nam) biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh