BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1175/TCT-CS
V/v xử lý phạt mất biên lai

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 1286/CT-HCQTTVAC ngày20/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc xin ý kiến xử lý mất biên lai thuphí, lệ phí không mệnh giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2, Khoản 5 Điều 14Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí đã quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và nướcngoài (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạmcác quy định của pháp luật về phí, lệ phí mà không phải là tội phạm đều bị xửphạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp Điều ướcquốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác”;

“Điều 14. Vi phạm quy định về chứng từ thu phí, lệphí thuộc ngân sách nhà nước

...5. Đối với hành vi làm mất, cho, bán chứng từ:

a) Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi mất liêngiao cho khách hàng của mỗi số chứng từ chưa sử dụng;

b) Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mấtcác liên của mỗi số chứng từ, trừ liên giao cho khách hàng của chứng từ chưa sửdụng;

...d) Mức phạt đối với các hành vi quy định tại cácđiểm a, b và c khoản 5 Điều này tối đa là 50.000.000 đồng; riêng trường hợpcho, bán chứng từ phát hiện đã sử dụng áp dụng mức phạt tối đa theo quy định tạiđiểm h khoản 3 Điều này”.

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu, thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC, TVQT;
- Lưu: VT; CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ