TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1175/TCT-DNK
V/v: Hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 518/CT-TH &DT ngày 27/3/2006 của Cục thuế tỉnh An Giang về việc hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu tiêu thụ nội địa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLB /BTC-BTM-BCA ngày 8/10/2003 giữa Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Thương mại hướng dẫn chế độ sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, trong đó có quy định về hóa đơn chứng từ đối với từng trường hợp hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu.

Hiện tại Thông tư liên tịch số 94 nêu trên đang còn hiệu lực, đề nghị Cục thuế tỉnh An Giang căn cứ các quy định được nêu tại Thông tư để hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh An Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến