BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1175 TCT/NV6
V/v Thuế môn bài đối vớicác chi nhánh

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Nhà máy in và văn hoá phẩm Phúc Yên

Trả lời công văn số 18 CV/KTTV ngày 14/2/2003 của Nhà máy in và văn hoá phẩm Phúc Yên về việc Thuế môn bài đối với chi nhánh; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b, điểm 1, mục I, Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài thì “Thuế môn bài nộp theo mức 2.000.000 đồng một năm đối với các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu hạch toán phụ thuộc hoặc báo cáo sổ và các tổ hợp sản xuất kinh doanh”

Căn cứ theo quy định trên thì chi nhánh bán và giới thiệu sản phẩm của Nhà máy in và văn hoá phẩm Phúc Yên nếu hạch toán phụ thuộc thì phải nộp Thuế Môn bài theo mức 2.000.000 đồng trên một năm.

Tổng cục thuế trả lời để Nhà máy được biết và đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương