BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1175/TM-XNK
V/v nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2365/UB-VP ngày 22.5.2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc xin nhập khẩu xe mô tô hai bánh phân khối lớn phục vụ cho nhu cầu Công an tỉnh, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ vào nội dung công văn số 469/VPCP-KTTH ngày 28.1.2003 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (bản chụp kèm theo) về việc nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc với Bộ Công an để xác định nhu cầu nhập khẩu.

Sau khi có ý kiến của Bộ Công an, Bộ Thương mại sẽ giải quyết.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu