BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1176/BNN-TCTL
V/v xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống lụt, bão ảnh hưởng đến an toàn đê trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Theo báo cáo củaCục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, hiện dọc hai bờ tả, hữu sông Trà Lýđoạn tương ứng từ Km12 đến Km18 đê hữu Trà Lý thuộc địa bàn hai huyện Vũ Thư vàĐông Hưng hiện vẫn tồn tại nhiều bến, bãi bốc xếp cát, sỏi với quy mô lớn. Mộtsố nơi cát, sỏi chất đống lấn vào mái đê và cao hơn mặt đê. Ngoài ra, tìnhtrạng hút cát sai phép, trái phép cũng đang diễn ra công khai trên đoạn sôngnày.

Đây là đoạn sôngcong, bãi nhỏ hẹp, nhiều chỗ mái đê sát sông, bờ vở sông kém ổn định và đã phảixây dựng kè bảo vệ. Việc chất tải trên bãi như trên là vi phạm pháp luật về đêđiều, phòng chống lụt bão, có nguy cơ gây sạt, lún sụt bãi sông làm mất an toànđê điều.

Hiện đã chuẩn bịvào mùa mưa, lũ, để đảm bảo an toàn đê điều, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Chỉ thị số 477/CT-TTg ngày 25/3/2011, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Thái Bình:

- Chỉ đạo, đônđốc các cấp, ngành thuộc tỉnh kiểm tra, rà soát và kiên quyết xử lý dứt điểmcác vi phạm pháp luật đê điều, phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh, đặcbiệt là các vi phạm tại khu vực nêu trên.

- Khẩn trươnggiải tỏa việc chất tải trên bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê xong trước mùamưa, lũ.

- Làm rõ tráchnhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định để răn đe,chống tái vi phạm.

Gửi báo cáo kếtquả xử lý về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều vàPhòng chống lụt bão) trước ngày 30/5/2011 để tổng hợp, theo dõi.

Đề nghị Ủy bannhân dân tỉnh Thái Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi;
- Sở NN&PTNT Thái Bình;
- Chi cục QLĐĐ&PCLB Thái Bình;
- UBND huyện Vũ Thư, Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ.3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học