BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1176/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức công tác đào đất, đá nền đường.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 450/TCT-KTKT ngày 25/6/2012của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn về áp dụng định mức công tác đào đất, đánền đường. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng được BộXây dựng công bố tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007. Trong đó công tácđào nền đường mã hiệu AB.31000 và công tác phá đá kênh mương, nền đường mã hiệuAB.51300 chưa bao gồm công tác san ủi đất đá ra khỏi phạm vi công trình thicông. Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xâydựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầutư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức tổchức điều chỉnh đối với những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp vớibiện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựng cácđịnh mức chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố hoặc vận dụng các địnhmức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho côngtrình. Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh hoặc xây dựng mới nóitrên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nướcáp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tưxem xét, quyết định. Riêng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướngChính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND tỉnhquyết định. Đối với công trình xây dựng đường tuần tra biên giới có điều kiệnthi công đặc thù như nêu tại văn bản số 450/TCT-KTKT chủ đầu tư, nhà thầu vàcác tổ chức tư vấn tổ chức xây dựng định mức san ủi đất đá sau khi đào và nổphá phù hợp với điều kiện thi công và đặc thù công trình báo cáo người quyếtđịnh đầu tư xem xét, quyết định để áp dụng.

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn