BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1176/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office);
(360 Kim Mã, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 209. 2013/JICA-EQJ ngày 28/02/2013 của Cơquan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office) về việc miễn thuế 01 kiệnhàng gửi từ Nhật đến Việt Nam cho bà SO Haruka là tình nguyện viên đang làmviệc tại Ban quản lý di tích cổ Đường Lâm, Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căncứ Điều 6 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căncứ Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ;

Căncứ Điều 6 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căncứ Điều 4 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căncứ Công hàm thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản về việc gửi tìnhnguyện viên sang nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo chương trình Hợptác tình nguyện viên Hải ngoại Nhật Bản ký ngày 25/8/1994.

Trườnghợp 01 kiện hàng gửi từ Nhật Bản đến Việt Nam và Bà SO Haruka là tình nguyệnviên đang làm việc tại Ban quản lý di tích cổ Đường Lâm, Hà Nội phù hợp với quiđịnh tại mục 3, mục 4 Công hàm thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và NhậtBản nêu trên thì được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnamoffice) được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký mở tờ khainhập khẩu để được xem xét giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường