BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1176/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được Báo cáo số 20/BC-CT ngày 18/02/2016 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về tình hình kiểm tra trước hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liên Campuchia. Đối với những vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang nêu tại Báo cáo số 20/BC-CT nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nội dung xác nhận thực xuất trên tờ khai xuất khẩu

Tại Điểm 2.1 Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính: “Thực hiện xác nhận thực xuất trên tờ khai xuất khẩu”

Nội dung chỉ đạo tại Điểm 2.1 nhằm xác định việc hàng hóa đã thực xuất khẩu, cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu được quy định tại Điều 53 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Về nội dung kiểm tra thực tế 100% theo nội dung tại Điểm 2.1 Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính.

“2. Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan Kiên Giang thực hiện kiểm tra thực tế 100% đối với Người nộp thuế thuộc diện rủi ro cao vế thuế, hải quan theo Công văn s12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013; Côngvăn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2015. Đồng thời bổ sung các mặt hàng, đi tượng có rủi ro cao về thuế, hải quan đã được hướng dẫntại Công văn số 5642/BTC-TCT ngày 27/4/2015 đ thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa xuất khẩu và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại các Công văn trên.”

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính và có Công văn số 103/TCT-KK ngày 08/01/2016 chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việckiểm tra hoàn thuế GTGT, đồng thời gửi Tổng cục Hải quan để phối hợp chỉ đạo Cục Hải quan Kiên Giang và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo đó, việc thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa xuất khẩu đối với Người nộp thuế thuộc diện rủi ro cao về thuế, hải quan thuộc trách nhiệm của cơ quan hải quan.

Cục Thuế tỉnhKiên Giang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo tại Công văn số 104/TCT-KK ngày 08/01/2016 của Tổng cục Thuế và phối hợp, cung cấp thông tin về danh sách các cơ sở kinh doanh được phân lại có rủi ro cao về thuế với cơ quan Hải quan đ thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng xuất khu. Trên cơ sở kết quả trả lời của cơ quan Hải quan về việc xác minh hồ sơ hải quan, Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết và thực h iện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp chỉ đạo);
- Cục Hải quan Kiên Giang;
- Vụ CS, Vụ PC;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí