BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11765/BCT-XNK
V/v gia hạn thời gian gửi kết quả xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Y tế;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các Hiệp hội ngành hàng;
- Các Sở Công Thương tỉnh, thành phố.

Ngày 07 tháng 10 năm 2013, Bộ CôngThương đã ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (kèm theoQuyết định số 7312/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ CôngThương) và công văn số 9038/BCT-XNK về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uytín năm 2013.

Theo quy định tại công văn số9038/BCT-XNK dẫn trên, các cơ quan, tổ chức xét chọn phải gửi kết quả xét chọnvề Bộ Công Thương muộn nhất là ngày 25 tháng 12 năm 2013, sau thời hạn này kếtquả xét chọn gửi về Bộ Công Thương được coi là không hợp lệ. Tuy nhiên, để tạođiều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc hoàn thành các thủ tục đăng kýxét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013, đặc biệt là trong thời giancuối năm, Bộ Công Thương xin thông báo như sau:

Các cơ quan, tổ chức xét chọn gửikết quả xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013 của các doanh nghiệp vềBộ Công Thương muộn nhất là ngày 15 tháng 02 năm 2014. Sau thời hạn này,kết quả xét chọn gửi về Bộ Công Thương được coi là không hợp lệ.

Bộ Công Thương xin thông báo đến cácBộ, ngành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng, SởCông Thương tỉnh, thành phố để phối hợp thực hiện ./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh