CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1177/CP-QHQT
V/v dự án HTKT “Tăng cường năng lực NHNNVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4739 BKH/KTĐN ngày 5 tháng 8 năm 2003) và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 919/NHNN-HTQT ngày 18 tháng 8 năm 2003) về việc tiếp nhận dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Quỹ ASEM tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp nhận dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) “Tăng cường năng lực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, trị giá 1.012.300 USD, trong đó Quỹ ASEM tài trợ không hoàn lại 944.500 USD, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB). Về khoản vốn đối ứng trị giá 67.800 USD của dự án, thực hiện theo phương án nêu tại công văn số 919/NHNN-HTQT ngày 18 tháng 8 năm 2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Uỷ quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án HTKT theo quy định hiện hành, có lưu ý đến các khuyến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn số 4739 BKH/KTĐT ngày 5 tháng 8 năm 2003./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng