BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1177/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Liên Kết Hỗ Trợ Kinh Doanh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/ 02/2010/CV-BSA ngày 10/03/2010của Công ty TNHH Liên Kết Hỗ Trợ Kinh Doanh về thuế GTGT đối với dịch vụ xuấtkhẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Trước 01/01/2009:

Điểm 1.2 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày09/04/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn về dịch vụ xuất khẩu được ápdụng thuế suất thuế GTGT là 0% như sau:

“Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổchức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điềukiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoàitheo quy định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụcho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trước 01/01/2009, trường hợp Công tyTNHH Liên Kết Hỗ Trợ Kinh Doanh cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và nghiêncứu thị trường tại Việt Nam cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nước ngoàinếu dịch vụ này được tiêu dùng ngoài Việt Nam, Công ty ký hợp đồng trực tiếpvới tổ chức, cá nhân ở nước ngoài theo quy định của Luật thương mại và tổ chức,cá nhân nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ qua ngân hàng cho Công ty thì dịchvụ này được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%.

- Từ ngày 01/01/2009:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 551/TCT-CS ngày 23/02/2010hướng dẫn về dịch vụ xuất khẩu (bản photocopy gửi kèm).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Liên Kết Hỗ Trợ Kinh Doanhbiết và đề nghị liên hệ với Cục thuế TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương