BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1177/TCT-CS
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2008.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Xí nghiệp cơ khí Quang Trung

Trả lời kiến nghị của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung nêu tạiHội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế vàhải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Kiến nghị về thuế suất thuế GTGT áp dụng cho ngành cơ khí là10% từ 1/1/2009 là quá cao; đề nghị giữ mức 5%.

Trả lời:

Thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với sản phẩm cơ khí từ ngày01/01/2009 như sau:

Căn cứ điểm 3 mục II, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếGTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếGTGT, từ ngày 01/01/2009, sản phẩm cơ khí áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Thực hiện theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thựchiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháogỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế GTGT đối vớimột số hàng hóa, dịch vụ kinh doanh gặp khó khăn.

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC nêu trênthì sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất thuộc diện được giảm 50% mức thuế suấtthuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Tổng cục Thuế trả lời Xí nghiệp cơ khí Quang Trung đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương