VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1177/VPCP-ĐMDN
V/v sáp nhập 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải để cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 9622/BGTVT-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 2008) và ý kiến các Bộ: Tài chính (côngvăn số 1430/BTC-TCDN ngày 09 tháng 02 năm 2009), Lao động - Thương binh và Xãhội (công văn số 234/LĐTBXH-LĐTL ngày 21 tháng 01 năm 2009) về việc sắp xếp đơnvị hạch toán phụ thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vậntải để cổ phần hoá, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý sáp nhập Trung tâm Đào tạo dạy nghề Tracimexco vàTrung tâm Xuất nhập khẩu lao động - hai đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Xuấtnhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải để thực hiện cổ phần hoá trongnăm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết,thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Phạm Viết Muôn