BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11779/BTC-CST
V/v chính sách thuế đối với hoạt động cung cấp hàng hóa kèm theo điều kiện bảo hành

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam
(Địa chỉ: số 693 Quang Trung, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được văn bản kiến nghị của Côngty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam về việc xác định thuế nhà thầu đối với hoạtđộng nhập khẩu hàng hóa có kèm theo điều khoản bảo hành bắt buộc. Về vấn đềnày, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 60/2012/TT-BTCngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam hướng dẫn:

“1. Thu nhập của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầuphụ nước ngoài phát sinh từ hoạt động cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hànghóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ…

2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp dưới hìnhthức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam; hoặc việc cung cấphàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử,bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hànghóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việccung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cungcấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụnước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ”.

- Tại khoản 2Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/10/2014) của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn:

“Điều 2: Đốitượng không áp dụng

....2. Tổchức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân ViệtNam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:

- Giao hàngtại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liênquan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người muachịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chởhàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửakhẩu nước ngoài có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của ngườibán).

- Giao hàngtại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liênquan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịumọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàngtừ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèmđiều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán)”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Mercedes ký hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụvới nhà cung cấp nước ngoài theo điều khoản giao hàng tại cửa khẩu nước ngoàihoặc giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam, trong đó nhà cung cấp nước ngoài khôngthực hiện bất kỳ hoạt động dịch vụ nào tại Việt Nam liên quan đến việc cung cấphàng hóa dịch vụ đó, ngoại trừ điều khoản bảo hành miễn phí thì nhà cung cấpnước ngoài không thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Bộ Tài chính trảlời để Công ty Mercedes được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Trang TTĐT BTC;
- Trang TTĐT TCT;
- TCT; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST (76)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn