BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1178/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng xe ô tô thông tin chỉ huy

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hải Phòng.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 1062/HQHP-TXNK ngày 08/02/2013 của Cục Hải quanTp. Hải Phòng báo cáo kết quả kiểm tra hàng nhập khẩu và ý kiến phân loại đốivới 03 xe ô tô thông tin chỉ huy, hiệu Mercedes Dodge Sprinter SHC3500 thuộc tờkhai số 2261/NK /KD/KV2 ngày 10/02/2009 và 17801/NK /KD/C03E ngày 14/10/2010,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ nội dung mô tả nhóm 87.05 “Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại đượcthiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu,xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động,xe chiếu chụp X-quang)” thì các loại xe được phân loại vào nhóm này phảiđáp ứng các tiêu chí:

- Cótính chất “chuyên dùng”.

-Không phải là loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa.

Đềnghị Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu báo cáo cụ thểtiêu chí để phân loại mặt hàng trên theo nhóm 87.05 và thuộc 1 trong 22 loại xechuyên dùng liệt kê tại chú giải chi tiết HS 2007 (nêu tại công văn1062/HQHP-TXNK ngày 08/02/2013).

Báocáo về việc phân loại mặt hàng nêu trên đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan (CụcThuế XNK) trước ngày 12/03/2013.

Tổngcục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Tp.Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang