BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1178/TCT-CS
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2008.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Xí nghiệp cơ khí xây dựng Thăng Long

Về nội dung kiến nghị của Xí nghiệp cơ khí xây dựng ThăngLong nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tụchành chính thuế và hải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Từ 01/01/2009, có một số mặt hàng chịu thuế GTGT thuế suất5% tăng lên 10%. Do đó sang năm 2009 khi xuất hóa đơn là 10%, nhưng những hợpđồng chúng tôi ký từ năm 2008 đến năm 2009 mới thực hiện xong nên khi xuất hóađơn chúng tôi phải xuất với mức thuế suất là 5% hay 10%.

Trả lời:

Tại điểm 2 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: Thời điểm tính thuế GTGTđối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hànghóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Từ ngày 01/01/2009 các hàng hóa, dịch vụ chuyển từ áp dụngmức thuế suất thuế GTGT 5% lên 10% thì việc áp dụng thuế suất thuế GTGT cho hànghóa mua vào, bán ra được thực hiện theo nguyên tắc: Xuất hàng hóa, dịch vụ tạithời điểm nào thì lập hóa đơn theo thuế suất thuế GTGT tại thời điểm đó.

Đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo những hợp đồng kýtừ năm 2008 nhưng đến năm 2009 mới thực hiện xuất bán hàng hóa, dịch vụ thìCông ty lập hóa đơn với thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số129/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương