BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1178 TCT/NV7
V/v Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Xí Nghiệp Chế biến và Kinh doanh Lương thực Vĩnh Yên.

Trả lời công văn số 47 QĐ/XN ngày 15/3/2003 của Xí nghiệp chế biến và kinh doanh lương thực Vĩnh Yên về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi mua hàng dự trữ quốc gia, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 09/1999/TT-BTC ngày 28/1/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn mua, bán hàng dự trữ quốc gia, trường hợp các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua hàng dự trữ quốc gia để sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu (trừ trường hợp cơ quan dự trữ quốc gia trực tiếp xuất khẩu hoặc uỷ thác xuất khẩu) thì căn cứ vào giá thanh toán ghi trên hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia để tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với mặt hàng chịu thuế GTGT.

Do đó, trường hợp Xí nghiệp chế biến và kinh doanh lương thực Vĩnh Yên mua thóc dự trữ quốc gia có Hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia của cơ quan dự trữ quốc gia ghi thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì Xí nghiệp căn cứ vào giá đã có thuế để xác định giá không có thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Tổng cục thuế thông báo để xí nghiệp biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương