BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1178 TM/XNK

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

CÔNG VĂN

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

BÁO CÁO

VỀ VIỆC CỤC QUẢN LÝ THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM HOA KỲ TRIỂN KHAI CÁC QUI ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VÀO HOA KỲ

Ngày 12/6/2002 Hoa Kỳ đã ban hành Đạo Luật Sẵn sàng đối phó với khủng bố sinh học và An ninh y tế cộng đồng năm 2002 (Đạo luật Khủng bố sinh học). Theo Đạo luật này, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) được giao xây dựng một số qui chế mới đối với việc nhập khẩu các loại thực phẩm bao gồm: Đăng ký doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm: Xây dựng và lưu giữ hồ sơ: Thông báo trước về các chuyến hàng nhập khẩu: Quyền bắt giữ hàng hoá của FDA. Các quy định mới này sẽ áp dụng cho tất cả các sản phẩm gia súc, thuỷ sản do FDA quản lý, các sản phẩm cho trẻ sơ sinh, đồ uống (gồm cả đồ uống có cồn) và các chất phụ gia thực phẩm. Các mặt hàng thiịt, thịt gia cầm và trứng do Bộ Công nghiệp Hoa Kỳ quản lý nên không phải thực hiện các điều luật này.

Phần nội dung của qui chế Đăng ký doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm có liên quan đến các doanh nghiệp nước ngoài có xuất khẩu sang Hoa Kỳ là yêu cầu tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ đều phải đăng ký với FDA chậm nhất ngày 12/12/2003. Sau khi đăng ký, doanh nghiệp sẽ được FDA cấp mã số doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm vào Hoa Kỳ. Nếu doanh nghiệp nào không đăng ký thì sẽ không được xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Nội dung chủ yếu của qui chế về xây dựng và lưu giữ hồ sơ là yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm phải xây dựng là lưu giữ hồ sơ trong một khoảng thời gian nhất định theo yêu cầu của FDA để họ có thể truy tìm nguồn gốc khi cần thiết. Qui chế thông báo trước về các chuyến hàng nhập khẩu yêu cầu rằng kể từ ngày 12/12/2003, các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm của Hoa Kỳ phải thông báo trước cho FDA về mỗi chuyến hàng nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Riêng việc bắt giữ hàng hoá thì FDA đã thực hiện từ lâu, qui chế mới mà FDA đưa ra chủ yếu nhằm cung cấp, bổ sung một số biện pháp bảo đảm cho nguồn cung cấp thực phẩm của Hoa Kỳ.

Đến nay FDA đã dự thảo xong 04 qui chế nói trên và đang đề nghị xin ý kiến bình luận của các cơ quan hữu quan, các doanh nghiệp, các tổ chức và đề kể cả cá nhân trên toàn thế giới về các dự thảo này. Theo đạo luật Khủng bố sinh học 2002 thì FDA phải chính thức ban hành 04 qui chế nói trên không chậm hơn ngày 12/12/2003, do đó, FDA chỉ tiếp nhận ý kiến đến hết tháng 6/2003.

Để kịp thời đối phó với tình hình trên, Bộ Thương mại đã và đang triển khai một số công việc như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu các điều luật mới của Hoa Kỳ liên quan đến việc nhập khẩu thực phẩm, các dự thảo hướng dẫn thực hiện của FDA để kịp thời hướng dẫn cho doanh nghiệp.

2. Gửi công văn yêu cầu Sở Thương mại các tỉnh, thành phố thông báo cho các doanh nghiệp biết để theo dõi, nghiên cứu chuẩn bị thực hiện các qui chế mới của FDA, và có ý kiến trực tiếp với FDA về các dự thảo của họ nếu thấy cần thiết.

Bộ Thương mại đề nghị Thủ tướng Chính phủ.

Giao ts và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đôn đốc các Hiệp hội, doanh nghiệp trực thuộc nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan và có ý kiến phản hồi để hai Bộ tổng hợp, kiến nghị và gửi trước ngày 15/6/2003 cho Bộ Thương mại tổng hợp soạn thảo góp ý với các dự thảo quy định của FDA. Theo Bộ Thương mại thì ý kiến của ta nên chủ yếu nhằm vào các qui định cụ thể của FDA, với mục đích làm giảm bớt các gánh nặng cho doanh nghiệp Việt Nam khi phải thực hiện các thủ tục hành chính rườm rà khi xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm vào Hoa Kỳ. Tuy là vấn đề chống khủng bố sinh học và an ninh y tế song sẽ gây rất nhiều khó khăn trực tiếp và gián tiếp cho các doanh nghiệp.

Bộ Thương mại xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGLương Văn Tự