VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1178/VPCP-ĐMDN
V/v Chuyển Công ty Kinh doanh hàng thời trang VN thành công ty TNHH 1 TV

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Dệt - May Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (công văn số 13/TĐDMVN-QLNNL ngày 08 tháng 01 năm 2009) về việc chuyển Công ty Kinh doanhhàng thời trang Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, PhóThủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Namthành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hội đồng quản trị Tập đoànDệt May Việt Nam xây dựng đề án chuyển đổi trình Bộ Công thương quyết định theođúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn Dệt May ViệtNam và các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn