công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 11785/TC-QLCS NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2002
VỀ VIỆC KÊ KHAI ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC
CHO CÁC CƠ QUAN HCSN

Kínhgửi: Giám đốc Sở Tài Chính - Vật giá các tỉnh, thành phố

Tại Công văn số 5859TC/QLCS ngày 12/6/2002 Bộ Tài chính đã yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độvà mở rộng diện kê khai, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụngtrụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp đóng trên địa bàn, bao gồmcả nhà, đất giao cho các đơn vị: bệnh viện, trường học, nhà bảo tàng, trạm trạinghiên cứu khoa học, cơ sở thi đấu thể thao, nhà biểu diễn nghệ thuật...; phấnđấu đến cuối năm 2003 sẽ hoàn thành để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướngChính phủ.

Thực hiện sự chỉ đạocủa Bộ Tài chính tại công văn trên, đến nay một số địa phương Sở Tài chính -Vật giá đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc kê khai đăng ký và cấpgiấy chứng nhận mở rộng cho cả các đơn vị sự nghiệp trình Uỷ ban Nhân dân tỉnhphê duyệt và chỉ đạo Sở Địa chính, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính - Vậtgiá tiến hành đo vẽ về nhà, về đất cho từng khuôn viên để lập hồ sơ kê khai;phấn đấu hoàn thành công việc này trước thời gian Bộ Tài chính quy định như: HàTây, Tiền Giang, Gia Lai, Kiên Giang, Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hoá, NinhBình, Hà Nam, Phú Thọ, Đà Nẵng, Nam Định, Lai Châu, Bến Tre, Hà Giang, HoàBình... Một số Bộ, ngành đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng tại địa phươngthực hiện tốt Quyết định 20/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính như: ngành Kiểm sát,Kho bạc Nhà nước...

Tuy nhiên còn một sốđịa phương triển khai chậm như: Khánh Hoà, Hải Phòng... và một số Bộ, ngành cóhệ thống dọc chưa đôn đốc các cơ quan đơn vị trực thuộc đóng tại địa phươngthực hiện kê khai đăng ký trụ sở làm việc.

Để hoàn thành công táckê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dung nhà, đất thuộc trụsở làm việc cho các cơ quan HCSN, bao gồm cả cơ sở nhà đất của các đơn vị sựnghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 5859 TC/QLCS ngày12/6/2002, Bộ Tài chính đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá quantâm chỉ đạo thực hiện một số việc sau:

1. Đối với những địa phương UBND tỉnh, thành phố đã phêduyệt kế hoạch triển khai công tác kê khai đăng ký trụ sở làm việc cho các cơquan HCSN cần phối hợp chặt chẽ với các ngành Địa chính, Xây dựng tạo lập cáchồ sơ nhà, đất thuộc trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị HCSN và cấp giấychứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan theo phân cấpcủa Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đúng thời gian quyđịnh.

2. Đối với các địa phương triển khai chậm, Sở Tài chính -Vật giá cần báo cáo UBND tỉnh, thành phố về tiến độ triển khai công tác kê khaiđăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơquan HCSN tại địa phương và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về sự phối hợpgiữa các ngành Tài chính, Địa chính, Xây dựng cũng như UBND cấp quận huyện đểhướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị HCSN thực hiện công tác này theo hướngdẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5859 TC/QLCS ngày 12/6/2002 về việc kêkhai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc chocác cơ quan HCSN.

3. Lập báo cáo về kết quả thực hiện công tác kê khai đăngký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quanHCSN (theo mẫu đính kèm); trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn vướng mắctrong quá trình thực hiện, tình hình thực hiện kê khai đăng ký trụ sở làm việccủa các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc Trung ương quản lý đóng tại địa phương và kếhoạch triển khai công tác này trong thời gian tiếp theo.

Báo cáo này gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30/11/2002 để CụcQuản lý công sản tổng hợp chung cả nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kịp thờibáo cáo Ban Thi đua Bộ những địa phương hoàn thành sớm công tác kê khai đăngký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan,đơn vị HCSN đóng tại địa phương.


BẢNG TỔNGHỢP KẾT QUẢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CÁCCƠ QUAN HCSN
TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

Chia ra

Trung ương

Địa phương

I. Số giấy chứng nhận đã cấp:

- So với tổng số giấy chứng nhận phải cấp đạt được bao nhiêu

Cái

II. Về đất:

1. Số khuôn viên

Kviên

2. Tổng diện tích:

m2

- So với tổng diện tích đất các cơ quan, đơn vị HCSN sử dụng trên địa bàn

3. Tổng giá trị

ngàn đồng

III. Về nhà:

1. Tổng số ngôi nhà

cái

Trong đó từ 2 tầng trở lên

cái

2.Tổng diện tích xây dựng

m2

3. Tổng diện tích sử dụng

m2

Trong đó:

+ DT sử dụng chính

m2

+ DT sử dụng phụ

m2

- So với tổng diện tích nhà do các cơ quan, đơn vị HCSN trên địa bàn đang quản lý sử dụng

4. Tổng giá trị theo sổ sách KT:

+ Tổng nguyên giá

+ Tổng giá trị còn lại

Ngàn đồng