BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1178TCT/DNNN
V/v: nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 682/CT-TTr2 -Đ1 ngày 20/1/2005 của CụcThuế TP Hồ Chí Minh về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vận chuyển hànhkhách đi từ khu cách ly ga quốc tế đến chân máy bay và ngược lại, bán vé phụcvụ ăn uống, giải trí tự chọn tại khu cách ly ga đi quốc tế phát sinh trong năm2003; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, mục I và mục II phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế giá trị gia tăng thì: Vận chuyển hành khách đi từ khu cách ly ga quốc tếđến chân máy bay và ngược lại, bán vé phục vụ ăn uống, giải trí tự chọn tại khucách ly ga đi quốc tế và dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam nên thuộc đối tượngchịu thuế GTGT: với thuế suất thuế GTGT là 5% đối với hoạt động vận chuyển hànhkhách và 10% đối với dịch vụ ăn uống, kinh doanh giải trí (trừ dịch vụ giải tríthuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) điểm 2.37; 3.16; và điểm 3.17 mụcII phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên)

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNNN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc