TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11794/CT-TTHT
V/v: kê khai thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Control Union Việt Nam
Địa chỉ: 182-184 Bùi Tá Hán, KP5, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
Mã số thuế: 0302854488

Trả lời văn bản ngày 18/12/2014 của Công ty về kê khaithuế thu nhập cá nhân ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân quyđịnh kê khai, quyết toán thuế như sau:

“…

Việc khai thuế theo tháng hoặcquý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và ápdụng cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuếkhấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50triệu đồng trở lên thì thực hiện khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức,cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khaithuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

…”

Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 củaBộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại cácNghị định quy định về thuế.

Trường hợp Công ty thuộc diện kê khai thuế GTGTtheo quý từ kỳ kê khai thuế tháng 10/2014 theo hướng dẫn tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC và trong tháng có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì Công ty cũng thực hiện kêkhai thuế TNCN theo quý từ tháng 10/2014, không phân biệt số thuế TNCN khấu trừtrong tháng trên 50 triệu đồng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;- Lưu VT; TTHT.
317027-4244/14 thêu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga