TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11795/CT-TTHT
V/v hóa đơn, chứng từ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam
Địa chỉ: Số 62/7 Thạch Thị Thánh, P. Tân Định, Q. 1, TP. HCM
Mã số thuế: 0312115214

Trả lời văn bản số CV_221214_ADV ngày 22/12/2014của Công ty về hóa đơn, chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụquy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua,đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sauđó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏathuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnhsai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán,thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…,ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điềuchỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không đượcghi số âm (-).”

Trường hợp Công ty theo trình bày, ngày 10/09/2014có ký đơn đặt hàng số OP06081424 cung cấp hàng hóa cho Công ty TNHH Acon ViệtNam. Công ty đã xuất hóa đơn GTGT số 0000370 và đã kê khai thuế, nay phát hiệnsai sót ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ trên hóa đơn thìCông ty và Khách hàng lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản xác nhận sựviệc, đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh tăng tổng số tiền thanh toán ghi trênhóa đơn. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua làm căn cứ hạchtoán, kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên; - P. Pháp chế; - P. KT 2;
- Lưu VT-TTHT
322268-4293/14 thêu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga