BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1179TCT/NV7
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

Lâm trường Bù Đốp
(Xã Thanh Hoà-Huyện Lộc Ninh-Tỉnh Bình Phước)

Trả lời công văn số 02/CV-LT ngày 07/01/2003 của Lâm trường Bù Đốp xã Thanh Hoà, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.10, Mục II, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính Phủ quy định: Mức thuế suất 10% đối với: “Sản phẩm gốm, sứ, thuỷ tinh, cao su, nhựa, gỗ và sản phẩm bằng gỗ, xin măng, gạch, ngói, và vật liệu xây dựng khác (trừ các sản phẩm thuộc nhóm thuế suất 5%)”.

Theo quy định trên đây, trường hợp Lâm trường khai thác trắng rừng tự nhiên trong đó bao gồm sản phẩm lâm sản như: gỗ, măng chưa qua chế biến thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Nếu Lâm trường phân loại được riêng sản phẩm tre, luồng, song, mây, lứa, mộc nhĩ, nấm, rễ, lá, hoa, cây làm thuốc, nhựa cây, và các loại lâm sản khác thì những loại lâm sản này được áp dụng thuế suất là 5%.

Tổng cục thuế thông báo để Lâm trường Bù Đốp biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Phước để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương