BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/BTC-TCHQ
V/v quy định về khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Hội doanh nghiệp khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo.
(06 Nguyễn Huệ, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng hóa, tỉnh Quảng Trị)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 01/2015/BC-HDNLB ngày 25/11/2015 của Hội doanh nghiệp khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung khái niệm về Khu phi thuế quan tại Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đi đã bổ sung quy định rõ, cụ thể tiêu chí của khu phi thuế quan để được hưng chính sách ưu đãi, đó phải là những khu có hàng rào cứng, mọi hoạt động xuất nhập cảnh của phương tiện, xuất nhập khẩu của hàng hóa phải được giám sát quản lý hải quan và của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (bộ đội, biên phòng, cơ quan kim dịch, kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...) để minh bạch, phù hợp thông lệquốc tế và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

BTài chính thông báo để Hội doanh nghiệp khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo được biết./.

Nơi nhận:-Như trên;-Lãnh đạo Bộ Tài chính(để b/c);
-
Vụ CST, Vụ PC (BTC),Cục GSQL (TCHQ);
-
Lưu: VT, TCHQ (14b).

TL. BỘ TRƯỞNGKT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh