BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 118/BTC-TCT
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế và doanhnghiệp hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi, lãi tiềncho vay. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 và các vănbản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày01/01/2004 đến hết ngày 31/12/2008. Tại các văn bản quy định chi tiết Luật thuếTNDN quy định:

- Điều 33 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003, Điều 33 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 quyđịnh một trong những điều kiện để được ưu đãi thuế TNDN là có dự án đầu tư vàongành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Khoản 2 Điều 35, Điều 36 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP Điều 34, Điều 35 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP quy định: thuế suất thuếTNDN ưu đãi được áp dụng từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu đi vào hoạt động kinhdoanh; thời gian miễn, giảm thuế TNDN được tính kể từ khi cơ sở kinh doanh cóthu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại công văn số 7767/VPCP-KTTH ngày 03/11/2009, trường hợptrong các kỳ tính thuế năm 2004 – 2008, cơ sở kinh doanh (CSKD) thuộc diện đượchưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đang trong giai đoạn đầu tư xâydựng, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phát sinh doanh thu từhoạt động được hưởng ưu đãi thuế nhưng có phát sinh thu nhập từ lãi tiền gửi,lãi tiền cho vay thì khoản thu nhập này phải kê khai nộp thuế TNDN theo quyđịnh hiện hành, không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN và không tính vào thời gianưu đãi thuế TNDN (bao gồm cả thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN vàthời gian miễn, giảm thuế TNDN).

Thời gian miễn, giảm thuế TNDN được tính từ khi CSKD có thunhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh được ưu đãi.

Thời gian áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi: được tính từkhi CSKD bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Từ kỳ tính thuế năm 2009, thực hiện theo quy định tại Luậtthuế TNDN số 14/2008/QH12 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 củaChính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Sonadezi Long Thành;
- Công ty CP Nam Việt;
- Công ty TNHH Liên doanh Hoa Việt;
- Công ty LD sản xuất, chế biến và XK gạo;
- Công ty CP đầu tư KCN Dầu khí-Idico Long Sơn;
- Vụ CST, Vụ PC;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b)).M Hương

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn