B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/BVTV-KD
V/v tăng cường kim soát táo nhập khẩu từ Mỹ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Cục Bảo vệ thực vt;
- Các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối táo Mỹ.

Trước thông tin cảnh báo việc nhiễm khuẩn Listeriamonocytogenes và thuhồi quốc tế đối với táoMỹ do Công ty Bidard Bros cung cấp, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) yêu cầu các đơn vị thuộc Cục, các doanh nghiệp nhậpkhẩu và kinh doanh táo Mỹ thực hiện ngay một số nộidung sau:

1. Các Chi cục Kiểm dịch thực vật

Áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với táo có xuất xứ từMỹ nhập khẩu vào Việt Nam, lấy mẫu gửi các phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩmđược chỉ định để kiểm nghiệm Listeria monocytogenes. Căn cứ vào tìnhhình thực tế có th cho phép doanhnghiệp đưa hàng về kho bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm và ch được phép đưa hàng vào lưu thôngsau khi có kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phm.

Thông tin cho các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh táo cónguồn gốc từ Mỹ và kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ các lô táo Mỹ đã nhập vào ViệtNam, buộc thu hồi ngay các lô táo do Bidard Bros cung cấp.

Tùy tình hình, Cục sẽ chỉ đạo cho phép áp dụng tr lại phương thức kiểm tra thông thường.

2. Đối vớic doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh táo có nguồn gốc từ Mỹ

Triển khai rà soát, kiểm tra ngaycác lô hàng đã nhập khẩu và đang được phân phối tại Việt Nam, nếu phát hiện cáclô táo do công ty BidardBros (Mỹ) cung cấp thì thu hồi ngay và báo cáocho cơ quan chức năng biết để phối hợp xử lý(Cục Bảo vệ thực vật: điện thoại: 04-35335190 hoặc 04-35331033).

3. Các Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệmthuốc Bảo vệ thực vật

Bổ sung ngay chỉ tiêu Listeria monocytogenes vào các chỉtiêu kiểm tra an toàn thực phẩm đối với táo Mỹ nhậpkhẩu vào Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đềnghị báo cáo ngay về Cục BVTV đ kịp thời giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục trưởng (đ b/c);
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung