BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 118/BXD-HĐXD
V/v: thẩm định dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển, Nhà Bè.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Bất động sản TrầnThái.

Bộ Xây dựng đã nhận được tờ trình số 05/TTr-TT /2010 ngày09/01/2010 của Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái trình Bộ Xây dựng thẩm địnhdự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại huyện Nhà Bè, TP Hồ ChíMinh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại huyệnNhà Bè, TP Hồ Chí Minh là dự án phát triển nhà ở, nên thuộc phạm vi điều chỉnhcủa pháp luật về nhà ở.

- Theo Điều 8 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 củaChính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở: các dự ánphát triển nhà ở trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương doChủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt; các dự án pháttriển nhà ở trước khi phê duyệt phải được cơ quan quản lý nhà ở của cấp có thẩmquyền phê duyệt thẩm định.

- Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1212/BXD-QLN ngày 24/6/2008, theo đó: các dự án phát triển nhà ở có hai nộidung quan trọng thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Nhà nước là quy hoạch chitiết xây dựng 1/500 và cơ chế đầu tư (bao gồm cơ chế sử dụng và nộp tiền sửdụng đất, cơ chế đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội,phương án đền bù giải phóng mặt bằng, cơ chế quản lý dự án sau đầu tư...). Cácchủ đầu tư dự án phát triển nhà ở trước tiên phải lập quy hoạch chi tiết xâydựng tỷ lệ 1/500 và trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khicó quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư lập dự án đầu tư, trong đó có đề xuất cơchế đầu tư. Sau khi có quy hoạch được duyệt, cơ chế đầu tư được chấp thuận thìchủ đầu tư phê duyệt quyết định đầu tư.

Do vậy, Quý Công ty có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự ánđầu tư; liên hệ UBND TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn về việc chấp thuận cơ chếđầu tư trước khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển, tạihuyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyếtđịnh đầu tư quyết định khi thấy cần thiết như theo quy định tại khoản 2 Điều 1của Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về tờ trình thẩm định dựán đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.Đề nghị Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái tổ chức thẩm định dự án theo cácquy định của pháp luật về nhà ở và triển khai thực hiện theo các quy định vềquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP HCM;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh