BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 118/BXD-KTXD
V/v: định mức dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012

Kínhgửi: Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 49/TTr-P1 ngày 25/5/2012 của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư về định mức dựtoán xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình thì Bộ Xây dựng công bố định mức xây dựng công trìnhđể các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lậpvà quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứvào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn để tổ chức xây dựng và công bốđịnh mức cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương chưa có trong hệthống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố và định kỳ hàng năm gửi về BộXây dựng để theo dõi, quản lý. Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựngcăn cứ định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, tiêu chuẩnxây dựng và điều kiện đặc thù của địa phương để xây dựng và công bố định mứcđặc thù của địa phương (bao gồm cả bảng hệ số đầm nén như nêu tại văn bản số49/TTr-P1 ) là phù hợp với quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

2. Đất cấp phối tự nhiên đượcđịnh mức trong Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng công bố tạivăn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng là loại đất cấp phốithiên nhiên đảm bảo thành phần hạt và các chỉ tiêu kỹ thuật (giới hạn chảy, chỉsố dẻo, CBR, tỷ lệ lọt qua sàng…) theo quy định thí nghiệm vật liệu của tiêuchuẩn làm đường (22 TCN 304-03, 22 TCN 07-77…).

Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tưcăn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:Như trên;
Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh