BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 118/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc quản lý hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 8184/SXD-QLVLXD ngày07/10/2009 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn các vấn đềliên quan đến việc quản lý hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục “ Thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuấtsản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng”.

a) Về cơ sở pháp lý đã được nêu tại khoản 2, Điều 6 Nghịđịnh số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ, quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Khoáng sản và thủ tục thỏa thuận cấp giấy phép khai thác mỏ để sản xuấtcác sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng được ban hành tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ Xây dựng về danh mục thủ tục hành chính quyđịnh phạm vi chức năng quản lý.

b) Các tiêu chí, thẩm định, thành phần và số lượng hồ sơ dođịa phương quy định và không thu phí đối với văn bản thỏa thuận việc cấp phépkhai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng.

c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản năm2005 quy định tại mục d, điểm 3, Điều 1: “ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương tổ chức lập và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quyhoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đối với các loại khoáng sản thuộcthẩm quyền cấp phép quy định tại điểm b khoảng 1 Điều 56 của Luật này”. UBNDcác tỉnh sẽ tiến hành cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến đối với khoáng sảnlàm vật liệu xây dựng trên địa bàn căn cứ vào quy hoạch khoáng sản đã được phêduyệt. Đối với những tỉnh chưa lập quy hoạch khoáng sản hoặc quy hoạch khoángsản chưa được phê duyệt thì trong quá trình xem xét cấp phép, UBND tỉnh hướngdẫn hoặc giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sởngành có liên quan trong đó có Sở Xây dựng nhằm mục đích xác định khu vực xincấp phép không nằm trong khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàntỉnh.

d) Hồ sơ thực hiện thủ tục đối với tổ chức, cá nhân xin cấpphép mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng do địa phương quyđịnh.

c) Tổ chức cá nhân gửi đơn xin cấp phép thăm dò, khai thác,chế biến và sử dụng khoáng sản lên UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường làcơ quan quản lý khoáng sản tại địa phương, sau đó UBND tỉnh có văn bản lấy ýkiến các Sở, ban ngành có liên quan trước khi ra quyết định cấp phép.

2. Về thủ tục “Tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩmvật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố”.

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2437/BXD-KHCN ngày 06/11/2009của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ các Sở Xây dựng tiếp nhận bản công bố hợpquy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn các vấnđề liên quan đến việc quản lý hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHCN&MT;
- Lưu: VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Võ Quang Diệm