BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118 /QLCL-TTPC
V/v báo cáo kết quả thực hiện nội dung Chỉ thị 5591/CT-BNN-PC

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế)

Thực hiện văn bản 10581/BNN-PC ngày 31 tháng 12năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả thựchiện nội dung Chỉ thị 5591/CT-BNN-PC Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủysản báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Việc xây dựng văn bản QPPL về QLCLNLS&TScó TTHC:

a) Thực hiện đúng quy định tại điều6 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ;

b) Việc gửi hồ sơ, giấy tờ theo quy định phải có(giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhậncơ sở đủ điền kiện ATTP) để thực hiện TTHC, chỉ yêu cầu tổ chức, cá nhân gửi bảnsao công chứng hoặc chứng thực, không yêu cầu gửi bản chính; (Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ; Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ; Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT );

c) Không quy định thêm giấy tờ, hồ sơ khác ngoàigiấy tờ, hồ sơ theo quy định của Luật, Nghị định do Chính phủ quy định để đượcphép hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản (chỉhướng dẫn chi tiết).

2. Việc công khai thủ tục hành chính:

a) Năm 2014, Cục đã niêm yết, công khai đầy đủ20 TTHC do Cục thực hiện trên website của Cục và trên bảng niêm yết TTHC tại cơquan Cục;

b) Ngày 06/3/2014, Cục đã ban hành văn bản số 323/QLCL-TTPC yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục thực hiện nghiêmtúc, đầy đủ việc công khai, niêm yết các TTHC được giao cho các đơn vị thực hiện;ngày 22 tháng 10 năm 2014, Cục tiếp tục có văn bản 2100 /QLCL-TTPC gửi các đơnvị thuộc Cục đôn đốc, báo cáo việc công khai, niêm yết TTHC về Cục.

c) Ngày 05/11/2014, Cục đã có văn bản số 2252/QLCL-TTPC gửi Trung tâm tin học và Thống kê đề nghị công khai thủ tục hànhchính về quản lý chất lượng NLS&TS trên cổng thông tin điện tử của Bộ theoquy định.

3. Việc kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiệnkiểm soát TTHC.

a) Tại Cục: Bộ đã tổ chức kiểm tra việc thực hiệncông tác kiểm soát thủ tục hành chính trong tháng 11/2014 (Cục đã có báo cáo kếtquả cụ thể);

b) Các đơn vị thuộc Cục (trực tiếp thực hiệnTTHC): Năm 2014, Cục trưởng đã có văn bản giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tựkiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về Cục (Cục đang tổng hợp báo cáo của cácđơn vị); qua báo cáo các cơ quan, đơn vị đều thực hiện niêm yết, công khai đầyđủ, kịp thời các TTHC trên website và trên bảng niêm yết TTHC tại cơ quan, đơnvị theo quy định và chỉ đạo của Cục;

c) Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị củangười dân, tổ chức về các quy định, thủ tục hành chính, thiết lập và công khaiđường dây nóng:

- Cục đã ban hành Quyết định số 356/QĐ-QLCL ngày19/8/2014 ban hành Quy định tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân,tổ chức về các quy định hành chính và câu hỏi về chất lượng, an toàn thực phẩmnông lâm thủy sản; năm 2014 Cục nhận được 30 phản ánh về các vướng mắc trongquá trình thực hiện các văn bản QPPL, TTHC về quản lý chất lượng NLS&TS, đãđược Cục giải đáp và công khai trên website của Cục; các PAKN theo tiêu chí củaNghị định số 20/2008/NĐ-CP Cục không nhận được ý kiến của cá nhân, tổ chứcnào;

- Không có cá nhân, tổ chức thuộc Cục vi phạmquy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quảnlý của Cục;

- Tại Cục và các đơn vị thuộc Cục đều thiết lậpvà công khai đường dây nóng về về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cánhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính do Cục thực hiện (sốđiện thoại đường dây nóng được công khai trên bảng niêm yết thủ tục hànhchính).

4. Việc rà soát văn bản QPPL quy định về thủ tụchành chính thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Thực hiện văn bản 2039/BNN-PC ngày 26/4/2014 củaBộ về việc triển khai thực hiện rà soát văn bản QPPL, Cục đã thực hiện:

a) Ban hành Quyết định 130/QĐ-QLCL phê duyệt Kếhoạch triển khai thực hiện rà soát văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực an toànthực phẩm, trong đó có 02 nội dung được rà soát:

- Rà soát hệ thống các văn bản QPPL;

- Rà soát các thủ tục hành chính.

b) Ngày 10/12/2014, Cục đã có báo cáo số 2793/BC-QLCL báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) kết quả rà soát văn bản QPPL về lĩnhvực an toàn thực phẩm;

c) Cục không ban hành văn bản hành chính (quyếtđịnh, thông báo, công văn...) quy định nội dung thủ tục hành chính.

Kính chuyển Vụ Pháp chế tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các PCT (để biết);
- Lưu VT, TTPC.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh