BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 118/TCHQ-KTTT
V/v: gia hạn nộp thuế và giảm thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Công ty cổ phần hàng hải Thiên An;
(Địa chỉ: 28 Đặng Thai Mai - Phú Nhuận - TP HCM)
- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Trả lời các công văn số 225/CV ngày24/12/2007, 226/CV ngày 26/12/2007 của Công ty cổ phần hàng hải Thiên An về việcxin gia hạn nộp thuế và giảm tiền thuế do hàng hóa nhập khẩu bị tai nạn bất ngờtheo tờ khai nhập khẩu số 1021/NKD ngày 27/11/2007 tại Chi cục Hải quan Thái Bìnhthuộc Cục Hải quan Hải Phòng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty cổ phần hànghải Thiên An, quá trình vận hành đưa tàu về Việt Nam đã xảy ra tai nạn bất ngờva chạm với tàu Peng Xiang tại địa phận lãnh hải Trung Quốc dẫn đến thiệt hại vềtài sản (kèm theo xác nhận bảo hiểm số 163/CV-GĐBTCNHCM ngày 24/10/2007 của côngty bảo hiểm BIDV). Căn cứ thẩm quyền quy định tại mục III phần D; mục I phần GThông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính; Đề nghị Cục Hải quan Thànhphố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Thái Bình xem xét hồ sơ xin gia hạn nộpthuế và xin giảm tiền thuế của Công ty cổ phần hàng hải Thiên An để xử lý theoquy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty cổ phần hàng hải Thiên An, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc