BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 188/TCT-CS
V/v miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh ĐăkLăk

Trả lời công văn số 4154/CT-THDT ngày 19/12/2007 của Cục Thuế tỉnh ĐăkLăk về việc hỏi chính sách tiềnthuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm1 mục VI Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 củaChính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: '' Dự án đang hoạt độngmà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi thấphơn (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị địnhsố 142/2005/NĐ-CP thì mức miễn, giảm được thực hiện theo quy định tại Điều l4, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cho thời hạn miễngiảm còn lại. Thời hạn miễn, giảm còn lại tính theo thời gian quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP trừ đi thời gianđã được miễn giảm trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Dự án đang hoạt độngmà được ưu đãi là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư/đã được ghi tạiGiấy phép đầu tư hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định miễn/giảm theo quy địnhcủa pháp luật trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trườnghợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cóhiệu lực thi hành, nhưng từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thihành, người thuê đất mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy định về miễn,giảm và các quy định khác theo Nghị định sô 142/2005/NĐ-CP ''.

Như vậy, trường hợpCông ty TNHH Thành Vũ đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (GCN) từ ngày27/01/2006, ngày bắt đầu tính tiền thuê đất của Công ty là ngày 27/7/2005, trướcthời điểm ban hành của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủvề thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, nhưng ngày 14/11/2007 Công ty mới làm thủtục xin miễn giảm tiền thuê đất theo GCN thì phải áp dụng quy định về miễn giảmtiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP .

Theo hướng dẫntrên, đề nghị Cục Thuế tỉnh ĐăkLăk đối chiếu với các quy định tại Nghị định sốl 42/2005/NĐ-CP nêu trên để giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất cho đơn vị theochế độ.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế tỉnh ĐăkLăk biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương