VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: Đề án nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa XNK của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 11932/TTr-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2013) và ý kiến của các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại cuộc họp ngày 26 tháng 12 năm 2013 và Đề án Nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo, hỗ trợ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) làm việc với từng ngành hàng, nhất là các đơn vị có lượng hàng vận chuyển xuất khẩu lớn, để trao đổi, thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm ưu tiên, tạo thuận lợi cho Vinalines và các doanh nghiệp vận tải biển trong nước nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả làm việc và những vấn đề vượt thẩm quyền.
2. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất thiết lập các tuyến vận tải bằng đường biển và đường thủy nội địa để nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa trên các tuyến vận tải thủy trong nước, giảm áp lực vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Cục: Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, QHQT, TH, PL, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).Hiền
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ