Công văn

CÔNG VĂN

CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1180/NHNN-CLPT
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU BÁO CÁO
XỬ LÝ NỢ TỒN ĐỌNG KÈM THEO CHỈ THỊ SỐ 01/2002/CT-NHNN
CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Chi nhánh Ngân hàngnhà nước tỉnh, thành phố

- Ngân hàng Thương mại nhà nước

- Ngân hàng Thương mại cổ phầncủa Nhà nước và nhân dân

Ngày 7/1/2002, Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Chi thị số 01/2002/CT-NHNN về việc xử lý nợ tồnđọng của các Ngân hàng Thương mại, trong đó quy định chế độ báo cáo theo cácmẫu báo cáo số 1 và 2 kèm theo. Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc báo cáo theocác mẫu biểu này, các đơn vị gặp phải một số vướng mắc nên một số chỉ tiêu nợtồn đọng phản ánh chưa chính xác, gây nhầm lẫn.

Để khắc phục tìnhtrạng nói trên, kể từ tháng 12 năm 2002, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh,thành phố, các ngân hàng thương mại thực hiện việc báo cáo tình hình xử lý nợtồn đọng và tận thu hồi nợ tồn đọng như sau:

- Định kỳ hàng tháng và hàng quý, các ngân hàng thương mạitổng hợp báo cáo về tình hình xử lý nợ tồn đọng của Ngân hàng theo mẫu số 1, 2và 3 đính kèm Công văn này và gửi cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chiến lược pháttriển Ngân hàng) trước ngày 10 tháng sau, quý sau.

- Định kỳ hàng quý, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;thành phố tổng hợp báo cáo về tình hình xử lý nợ tồn đọng trên địa bàn của cácngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng Thương mại theo mẫu số 1, 2 và 3 đínhkèm Công văn này và gửi cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chiến lược phát triển Ngânhàng) trước ngày 15 quý sau.

Yêu cầu Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàngNhà nước tỉnh, thành phố và các Ngân hàng Thương mại tăng cường thanh tra, kiểmtra công tác xử lý nợ tồn đọng; giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm trongquá trình xử lý nợ tồn đọng.


MẪU SỐ 1

Công văn 1180/NHNN-CLPT của Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi mẫu báo cáo xử lý nợ tồn đọng kèm theo Chỉ thị số 01/2002/CT-NHNN của Ngân hàng nhà nướcCông văn 1180/NHNN-CLPT của Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi mẫu báo cáo xử lý nợ tồn đọng kèm theo Chỉ thị số 01/2002/CT-NHNN của Ngân hàng nhà nướcĐƠN VỊ

(Ngân hàng, Chi nhánh NHNN)

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2002

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ NỢ TỒN ĐỌNG

Quý.....năm......

Kínhgửi:............................................

Báo cáo phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

I. Tình hình xử lý nợtồn đọng.

1. Tình hình tổ chức, thực hiện xử lý nợ tồn đọng.

2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nguyên tắc,giải pháp xử lý nợ tồn động theo quy định hiện hành.

3. Những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý nợ tồn đọng(nêu cụ thể).

II. Đề xuất, kiếnnghị.

Đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý với các cơ quan nhà nướccó thẩm quyền (Đề xuất, kiến nghị phải có nội dung cụ thể, rõ ràng nhằm tháo gỡnhững khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ tồn đọng).

Lưu ý: Báo cáo này được lập hàng quý và kèm theo báo cáo quýtheo mẫu số 2 và 3, đính kèm Chỉ thị này.

TỔNG GIÁMĐỐC (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 2

Công văn 1180/NHNN-CLPT của Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi mẫu báo cáo xử lý nợ tồn đọng kèm theo Chỉ thị số 01/2002/CT-NHNN của Ngân hàng nhà nướcĐƠN VỊ

(NHTM, Chi nhánh NHNN)

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2002

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH XỬ LÝ NỢ TỒN ĐỌNG

Tháng(Quý)........ năm........

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Chi tiêu

Số dư đầu kỳ

Số xử lý trong kỳ

Số xử lý luỹ kế từ ngày 1/1/2001 đến thời điểm báo cáo

Số còn lại cuối kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

Nợ tồn đọng nhóm 1

.............

..................

..............................

..................

1

Nợ gốc giảm từ số tiền thu được do bán tài sản

..................

..............................

2

Nợ gốc giảm do tài sản để lại sử dụng

..................

..............................

3

Nợ gốc giảm từ số tiền thu được do khai thác tài sản bảo đảm

..................

..............................

4

Nợ gốc giảm do khách hàng trả bằng tiền

..................

..............................

5

Nợ gốc giảm từ số tiền thu được do bán nợ.

..................

..............................

6

Nợ gốc giảm do giãn nợ

..................

..............................

7

Nợ gốc giảm do xử lý bằng các biện pháp khác (nếu có)

..................

..............................

8

Nợ gốc giảm do sử dụng phòng rủi ro

..................

..............................

II

Nợ tồn đọng nhóm 2

.............

..................

..............................

..................

1

Nợ gốc giảm do sử dụng dự phòng rủi ro

..................

..............................

2

Nợ gốc giảm do Chính phủ xử lý.

..................

..............................

3

Thu khác (nếu có)

..................

..............................

III

Nợ tồn đọng nhóm 3

.............

..................

..............................

..................

1

Nợ gốc giảm từ số tiền thu được do bán nợ

..................

..............................

2

Nợ gốc giảm do chuyển nợ thành vốn góp

..................

..............................

3

Nợ gốc giảm do đánh giá lại nợ

..................

..............................

4

Nợ gốc giảm do khách hàng trả bằng tiền

..................

..............................

5

Nợ gốc giảm do giãn nợ

..................

..............................

6

Nợ gốc giảm do xử lý bằng các biện pháp khác (nếu có)

..................

..............................

7

Nợ gốc giảm do sử dụng dự phòng rủi ro

..................

..............................

IV

Tổng cộng (I+II+III)

.............

..................

..............................

..................

Ghi chú:

+ Những thay đổi cụ thể về nợ tồn đọng do thay đổi về tỷ giángoại tệ và giá vàng.

+ Những kiến nghị (nếu có).

Lập biểu

Kiểm soát

...., ngày........ tháng........ năm.....

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)


MẪU SỐ 3

Công văn 1180/NHNN-CLPT của Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi mẫu báo cáo xử lý nợ tồn đọng kèm theo Chỉ thị số 01/2002/CT-NHNN của Ngân hàng nhà nướcĐƠN VỊ

(NHTM, Chi nhánh NHNN)

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH TẬN THU NỢ TỒN ĐỌNG
ĐANG HẠCH TOÁN NGOẠI BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN

Tháng (Quý)........ năm........

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Số tồn đầu kỳ

Số tăng trong kỳ

Số xử lý trong kỳ

Số xử lý luỹ kế từ ngày 1/1/2001 đến thời điểm báo cáo

Số còn lại cuối kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Nợ tồn đọng nhóm 1

..........

...........

............................

............

1

Nợ gốc giảm từ số tiền thu được do bán tài sản

............

..............................

2

Nợ gốc giảm do tài sản để lại sử dụng

............

..............................

3

Nợ gốc giảm từ số tiền thu được do khai thác tài sản bảo đảm

............

..............................

4

Nợ gốc giảm do khách hàng trả bằng tiền

............

..............................

5

Nợ gốc giảm từ số tiền thu được do bán nợ.

............

..............................

6

Nợ gốc giảm do giãn nợ

............

..............................

7

Nợ gốc giảm do xử lý bằng các biện pháp khác (nếu có)

...........

..............................

8

Nợ gốc bị tổn thất

............

..............................

II

Nợ tồn đọng nhóm 2

..........

............

..............................

............

1

Thu nợ từ khách hàng (nếu có)

............

..............................

2

Nợ gốc bị tổn thất

............

..............................

III

Nợ tồn đọng nhóm 3

..........

............

..............................

............

1

Nợ gốc giảm từ số tiền thu được do bán nợ

............

..............................

2

Nợ gốc giảm do chuyển nợ thành vốn góp

............

..............................

3

Nợ gốc giảm do đánh giá lại nợ

............

..............................

4

Nợ gốc giảm do khách hàng trả bằng tiền

............

..............................

5

Nợ gốc giảm do giãn nợ

............

..............................

6

Nợ gốc giảm do xử lý bằng các biện pháp khác (nếu có)

...........

..............................

7

Nợ gốc bị tổn thất

...........

..............................

IV

Tổng cộng (I+II+III)

.........

............

..............................

...........

Ghi chú:

+ Những thay đổi cụ thể về nợ tồn đọng do thay đổi về tỷ giángoại tệ và giá vàng.

+ Những kiến nghị (nếu có).

Lập biểu

Kiểm soát

...., ngày........ tháng........ năm.....

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP SỐ LIỆU:

1. Giải thích một số từ ngữ.

1.1. "Bán tài sản" được hiểu là bán tài sản bảođảm nợ tồn đọng mà không bao gồm bán cả khoản nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm đó(trường hợp bán nợ kèm theo tài sản thì báo cáo theo chỉ tiêu "bánnợ").

1.2. "Nợ tồn đọng hạch toán ngoại bảng tổng kết tàisản" là các khoản nợ tồn đọng, ngân hàng đã sử dụng dự phòng rủi ro để xửlý sang hạch toán ngoại bảng theo quy định của Quyết định 488/2000/QĐ-NHNN ngày27/01/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Công văn số 14/CV-KTTC ngày4/1/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng cáckhoản dự phòng trong chi phí của tổ chức tín dụng.

2. Hướng dẫn tổng hợp số liệu:

2.1. Các ô có đánh dấu (...) mới phải báo cáo số liệu.

2.2. "Số tăng trong kỳ" của Mẫu số 3 là số nợ tồnđọng mà ngân hàng sử dụng dự phòng rủi ro để chuyển ra hạch toán ngoại bảngtổng kết tài sản phát sinh trong kỳ báo cáo. Cách lấy số liệu như sau:

- Số liệu tại ô (I,4) của mẫu số 3 bằng (=) số liệu tại ô(I.8,4) của mẫu số 2.

- Số liệu tại ô (II,4) của mẫu số 3 bằng (=) số liệu tại ô(II.1,4) của mẫu số 2 cộng (+) số liệu tại ô (II.2,4) của mẫu số 2.

- Số liệu tại ô (III,4) của mẫu số 3 bằng (=) số liệu tại ô(III.7,4) của mẫu số 2.

2.3. "Số còn lại cuối kỳ" là số nợ tồn đọng cònlại đến cuối tháng (hoặc quý), được tính như sau:

- Mẫu 2: "Số còn lại cuối kỳ" bằng (=) "số dư đầukỳ" trừ (-) "Số xử lý trong kỳ".

- Mẫu 3: "Số còn lại cuối kỳ" bằng (=) "Số dưđầu kỳ" cộng "Số tăng trong kỳ" trừ (-) "Số xử lý trongkỳ".

2.4. "Số xử lý luỹ kế đến tháng (quý)" là tổngcộng số xử lý kể từ ngày 1/1/2001 đến thời điểm báo cáo.