BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1180/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH TMDV Thanh Loan
(19 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

Trảlời công văn số 01/2005/TL ngày 15/02/2005 của Công ty TNHH TMDV Thanh Loan vềviệc đề nghị xem xét giúp đỡ về thuế nhập khẩu mặt hàng rượu mùi nhập khẩu theotờ khai hàng hóa nhập khẩu số 257/NK /KD ngày 27/12/2004 tại Chi cục Hải quan cửakhẩu cảng Kỳ Hà tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ Quyết định số 04/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vềviệc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng rượu thuộc các nhóm 2204, 2205,2206 và 2208 thì thuế suất quy định tại Quyết định này áp dụng cho các tờ khaihàng hóa nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan kể từ ngày 01/01/2005. Trường hợplô hàng rượu mùi của Công ty có tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quanhải quan ngày 27/12/2004, vì vậy không thuộc đối tượng áp dụng theo thuế suấtquy định tại Quyết định nói trên.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TMDV Thanh Loan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- CHQ Quảng Nam
- Lưu VP, KTTT (4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An