BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1180/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Công ty SXSP Mạ công nghiệp Vingal.
(số 4 đường 2A Khu Công nghiệp Biên Hoà II, Biên Hoà, Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 56/VGL-TCKT ngày24/9/2009 của Công ty sản xuất sản phẩm Mạ công nghiệp Vingal, công văn số 3728/CT-KK &KTT ngày 14/10/2009 của Cục thuế Đồng Nai hỏi về thuế suất thuếGTGT đối với hoạt động mạ kẽm nhúng áp dụng trong năm 2006, 2007, về việc nàyTổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cuối Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003, cuối Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của BộTài chính quy định: Các mức thuế suất thuế GTGT quy định trên đây được áp dụngthống nhất cho từng loại hàng hoá, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, giacông hay kinh doanh thương mại.

Căn cứ quy định trên: Trước ngày 01/01/2009, trường hợp Côngty SXSP Mạ công nghiệp Vingal gia công mạ kẽm nhúng cho sản phẩm cơ khí thuộcđối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% thì hoạt động gia công này cũng ápdụng thuế suất thuế GTGT 5%; trường hợp Công ty SXSP Mạ công nghiệp Vingal giacông mạ kẽm nhúng cho sản phẩm cơ khí thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuếGTGT 10% thì hoạt động gia công này.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương