TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1180/TCT-TS
V/v: Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác hải sản xa bờ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 806/CT-QLDN2 ngày 7/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc miễn giảm thuế tài nguyên cho cơ sở hoạt động khai thác hải sản xa bờ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Căn cứ quy định tại điểm 3, Mục IV Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) thì: “Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển xa bờ bằng phương tiện có công suất lớn được miễn thuế tài nguyên trong 5 năm đầu từ khi được cấp giấy phép khai thác và giảm 50% thuế tài nguyên trong 5 năm tiếp theo”.

Vì vậy, đối tượng được miễn giảm thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân (không phân biệt đối với từng phương tiện khai thác) hoạt động khai thác thủy sản xa bờ và thời gian bắt đầu xét miễn giảm thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác hải sản xa bờ được xác định theo thời gian ghi trên giấy phép khai thác tài nguyên.

2- Căn cứ quy định tại điểm 1, Mục III Thông tư số 153/1998/TT-BTC nêu trên thì tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên có trách nhiệm: “đăng ký, hoạt động khai thác tài nguyên với cơ quan thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được phép khai thác tài nguyên hoặc chậm nhất là 5 ngày trước khi có sự sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản hay có sự thay đổi trong hoạt động khai thác tài nguyên”.

Vì vậy, chủ sở hữu phương tiện khai thác hải sản xa bờ đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế bán phương tiện đánh bắt cho người khác thì người bán và người mua phương tiện có trách nhiệm đăng ký, khai báo với cơ quan thuế biết và xác nhận, trường hợp này người mua phương tiện chỉ được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế trong thời gian còn lại sau khi đã trừ thời gian ưu đãi mà chủ phương tiện trước đây đã được hưởng.

Trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ mà không có bản khai báo hoặc đăng ký việc thay đổi có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định nêu trên thì không thuộc đối tượng được xét miễn, giảm thuế tài nguyên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương