BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11803/BGTVT-CQLXD V/v: Di dời công trình lưới điện phục vụ công tác GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Công ty điện lực Miền Trung;
- Công ty Điện lực Bình Định.

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp QL19 theo hình thứchợp đồng BOT đang được Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai quyết liệt đểhoàn thành vào cuối năm 2015. Hiện tại công tác GPMB dự án chưa đáp ứng đượcyêu cầu tiến độ đề ra, trong đó có vướng mắc kéo dài về di dời hệ thống lưới điệnnằm trong phạm vi GPMB đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Bình Định từ Km 17+027 - Km50+00 gồm 240 cột điện (có 223 cột do Công ty Điện lực Bình Định quản lý sử dụngvà 17 cột do Hợp tác xã Tây Xuân huyện Tây Sơn quản lý).

Để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác GPMB phục vụ thi công,Bộ GTVT đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung chỉđạo Công ty Điện lực Bình Định khẩn trương lập phương án thiết kế và tiến hànhdi dời hệ thống lưới điện ra khỏi phạm vi GPMB, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dựán. Theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định vềquản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Chủ đầu tư công trình sửdụng, khai thác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cótrách nhiệm cải tạo, di dời công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quảnlý đường bộ có thẩm quyền.

Trường hợp chủ sở hữu công trình lưới điện có nhu cầu tiếp tụcđặt công trình trong phạm vi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ, yêu cầu phối hợpvới chủ đầu tư và cơ quan quản lý đường bộ để xác định vị trí di dời, lắp đặttheo quy định.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổngcông ty Điện lực miền Trung quan tâm giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (
để b/c);
- UBND t
nh Bình Định;
- Tổng cục Đường bộ VN;
- Vụ KCHT;
- Bạn QLDA 5;
- Tổng công ty 36;
- Lưu VT, Cục QLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông